Zamówienia Publiczne

Młoteczno, 10.02.2022 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM, ZNAK SPRAWY: PERIG ZP.01.2022

Dostawa kruszywa z kamienia łamanego na potrzeby napraw nawierzchni i budowy dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo

Termin składania ofert: 18.02.2022 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 18.02.2022 r. godz. 10:30.

Załączniki:

Data zamieszczenia 10.02.2022 r.

  1. PERIG ZP.01.2022 Ogłoszenie nr 2022-BZP 00052861-01 z dnia 10.02.2022 r
  2. SWZ PERIG ZP.01.2022 Dostawa kruszywa
  3. SWZ PERIG ZP.01.2022 Dostawa kruszywa
  4. Załącznik Nr 4 do SWZ PERIG ZP.01.2022 projektowane postanowienia umowy

Data zamieszczenia 17.02.2022 r.

     5. PERIG ZP.01.2022 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Data zamieszczenia 18.02.2022 r.

     6.  PERIG ZP.01.2022 Informacja z otwarcia ofert

Data zamieszczenia 22.02.2022 r.

     7. PERIG ZP.01.2022 Wynik postępowania