Aktualności

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PROJEKTU

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej realizuje projekt na:

 „Zakup i montaż rozdzielnicy zasilająco-sterującej do stacji uzdatniania wody wraz z przystosowaniem stacji uzdatniania wody do systemu monitoringu firmy”

w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu obejmującej odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PROJEKTU

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej realizuje projekt na:

 „Zakup i modernizacja układów sterowania do 2 przepompowni ścieków wraz z przystosowaniem przepompowni ścieków do systemu monitoringu firmy”

w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu obejmującej odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PROJEKTU

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej realizuje projekt na:

 „Wyposażenie firmy w zbiornik retencyjny zabezpieczający płynność dostaw wody pitnej z ujęcia w Gronowie”

w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe  życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.